Calendar

Birthdays and Anniversary's
January
  12 Brent and Nancy's Anniversary
    27 Vicki and Joel's Anniversary
     
February
  1 Joel's Birthday
  7 Vicki's Birthday
  11 Dan's Birthday
  12 Zach's Birthday
Joshua's Birthday
     
March
  11 Anna's Birthday
  12 Tracy and Pino's Anniversary
  23 Malaysia's Birthday
  31 Brittney's Birthday
     
April
     
May
  26 Bruce's Birthday
  31 Bruce and Darline's Anniversary
     
June
  3 Pino's Birthday
  29 Jamey and Julie's Anniversary
  30 Abby's Birthday
     
 
July
  5 Tristan and Jason's Anniversary
  6 Amber's Birthday
     
August
  1 Darline's Birthday
  2 Drake's Birthday
     
September
  3 Jamey's Birthday
     
October
  15 Vittoria's Birthday
  19 Tracy N's Birthday
  21 Tristan's Birthday
     
November
  5 Nancy's Birthday
  10 Nadine and Dan's Anniversary
  21 Julie's Birthday
     
December
  3 Brent's Birthday
  15 Nadine's Birthday
  16 Tracy's Birthday